Basic prayers and Sanskrit Mantras are taught to students at all levels. Those include Gayatri Mantra, Guru Mantra, Ganesh Mantra, Maha Mrutunjaya Mantra, Saraswati Mantra, Hey Prabhu Pratharna, Sarve Bhavantu Sukhinaha and Shantipath prayers etc.